Record details

Title
    Geological development, lithostratigraphy and petroleum potential of the Jurassic sediments in footwal of the Flysch belt and Carpathian Foredeep
Other titles
    Geologický vývoj, litostratigrafie a ropný potenciál jurských sedimentů v předpolí flyšového pásma a karpatské předhlubně
Author
    Adámek, Josef
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 37, č. 3
Pages
    1
Year
    2005
Thesaurus term
    Jurassic. NE European Platform, Western Carpathians,,correlations,lithostratigraphy, regional-geological cross sections,thickness,facies and structure maps,model of the depositional topography,petroleum geology
Keyword
    Belt
    Carpathian
    Development
    Flysch
    Footwal
    Foredeep
    Geological
    Jurassic
    Lithostratigraphy
    Petroleum
    Potential
    Sediments
Abstract (in czech)
   Pomocí karotážních křivek a reginálně geologických profilů byly korelovány hlavní litofacie (litostratigrafické jednotky)jury.Vývoj dogerských a malmských sedimentů je rozdílný.Klastické vývoje dogeru a karbonátové vývoje malmu mají z hlediska naftového zásadní význam. Strukturní mapa, faciální mapy a mapa mocností malmských sedimentů ukazují hlavní rysy strukturních elementů předtercierního reliéfu
Abstract (in english)
   The major lithofacies of the Jurassic strata were correlated in a set of well logs and regional cross sections.The development of both the Doggerian and the Malmian sediments is different.The Doggerian clastics and carbonate facies of the Malmian sediments play as a reservoir rocks the most role from petroleum point of view for the whole Jurassic strata.The structure contour map as well as the thickness map show the essential features and structure elements of the pre-Tertiary relief.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014