Record details

Title
    Geological interpretation of detailed gravity survey of the granulite complex in southern Bohemia and its structure
Other titles
    Geologická interpretace podrobného tíhového mapování granulitového komplexu v jižních Čechách a jeho struktura
Author
    Šrámek, Josef
    Vrána, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Roč. 74, č. 3
Pages
    17
Year
    1999
Thesaurus term
    detailed gravity survey, granulite complex of southern Bohemia, structural setting of granulites, Moldanubian Zone
Keyword
    Bohemia
    Complex
    Detailed
    Geological
    Granulite
    Gravity
    Interpretation
    Southern
    Structure
    Survey
Abstract (in czech)
   Detailní gravimetrické mapování v měřítku 1:25 000 a využití stávajících dat umožnilo sestavení tíhové mapy 1:100 000 celého granulitového komplexu. Pět granulitových těles má rozdíly v úhrnné hustotě v závislosti na poměrném zastoupení ultrabazických, bazických a převládajících felsických granulitů a na strukturní mocnosti jednotlivých těles. Tělesa tvořená kyselými granulity téměř bez podílu bazických hornin se projevují jako výrazné gravimetrické anomálie, příznivé pro odvození tíhových řezů.
Abstract (in english)
   Detailed gravimetric survey at a scale of 1:25 000 and use of existing data served as basis for derivation of 1:100 000 gravity map of the whole granulite complex. The five granulite massifs show differences in integrated density depending on the ratio of ultrabasic, basic rocks and the predominating felsic granulites and the structural thickness of individual bodies. Acidic granulite masses (nearly) free of basic intercalations are seen as prominent negative anomalies and are useful for calculation of gravity model sections.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014