Record details

Title
    Geological position and origin of augen gneisses from the Polička Unit, eastern Bohemian Massif
Other titles
    Geologická pozice a vznik perlových rul z poličského krystalinika, východní část Českého masivu
Author
    Buriánek, David
    Hanžl, Pavel
    Hrdličková, Kristýna
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 2
Pages
    18
Year
    2009
Thesaurus term
    structural geology, petrology, geochemistry, geothermobarometry, augen gneiss, Polička Unit
Keyword
    Augen
    Bohemian
    Eastern
    Geological
    Gneisses
    Massif
    Origin
    Polička
    Position
    Unit
Abstract (in czech)
   Pod pojmem perlové ruly je zahrnuta poměrně široká skupina hornin vzniklých deformací migmatitů i granodioritů. Spodní pásmo poličského krystalinika je petrograficky pestré a převažují v něm biotitické a dvojslídné ruly postižené menším nebo větším stupněm migmatitizace a často přechází do perlových rul. Tento komplex hornin je prorážen celou řadou žil biotitických a muskovit-biotitických granitů, které jsou často postiženy deformací. Spodní pásmo tedy můžeme interpretovat jako výraznou tektonickou hranici.
Abstract (in english)
   Augen gneisses are a peculiar lithological type of the Polička Unit, which can be divided into two main petrographic groups: augen metagranitoids and migmatitic augen gneisses. Both of the groups represent products of magmatic and metamorphic processes. Tonalitic to granodioritic synkinematic intrusions were emplaced into metasedimentary rocks of the Polička Unit during the Late Variscan orogeny, forming plutonic bodies and dykes. Residual fluids from granitic melts pervasively infiltrated the metasedimentary protolith causing a fluid-enhanced partial melting. Melting produced porphyroblastic migmatites with a granite composition. The characteristic augen textures developed from granitic and migmatitic protoliths during a high-temperature deformation in subsolidus conditions. Both the augen metagranitoids and the migmatitic augen gneisses were affected by a subsequent deformation in the shear zone related with thrusting of the Polička Unit over the Svratka Unit.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014