Record details

Title
    Geologická stavba a prieskum uhlovodíkov v súvrstviach paleogénu a jeho podložia v Lubotínskej pahorkatine
Statement of responsibility
    Rudolf Rudinec
Other titles
    Geological structures and hydrocarbon prospecting results in Paleogene comlexes and basement units of the Lubotínska pahorkatina Mts. (NE Slovakia)
Author
    Rudinec, Rudolf
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 6
Pages
    s. 507-518
Year
    1990
Notes
    7 obr., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    chemismus uhlovodíků
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    Ĺubotínska pahorkatina
    mesozoikum
    organická substance
    paleogén
    profil vrtný
    ropo-plynonosné struktury
    struktury ropo-plynonosné
    vnitřní kotliny
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Plavnica
Keyword
    Geologická
    Lubotínskej
    Pahorkatine
    Paleogénu
    Podložia
    Prieskum
    Stavba
    Súvrstviach
    Uhlovodíkov
Abstract (in czech)
   Hluboké vrty Plavnica-1 a 2 ověřily na struktuře Plavnica (3500 m) hloubku vnitrokarpatského paleogénu 2500-2700 m. Flyšové sedimenty obsahují nevýrazný podíl písčité složky, vložená tělesa polymiktních brekcií, slepenců a pískovců, ojediněle i dolomitů. Příslušnost k mesozoiku téměř 1000 m mocného komplexu jílovců a karbonátů pod paleogénem nebyla faunisticky prokázána, ale na základě rozboru seizmických řezů se řadí ke krížňanskému příkrovu. Dobré kolektorské vlastnosti mají dolomity a dolomitické vápence, zastižené v obou vrtech. V karbonátových masívních puklinových kolektorech byl naměřen přeliv slaných mineralizovaných termálních vod s max. teplotou na ústí 45-57 stupňů C. Kromě CO2 jako hlavní složky obsahovaly minerální vody i plynné uhlovodíky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012