Record details

Title
    Geologická stavba a vývoj říční nivy Doubravy
Author
    Kadlec, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Bylany : varia .... 3
Pages
    s. 101-106
Notes
    Překlad názvu: Geological settings and the development of the river Doubrava flood plain
    Rozsah: 6 s.
    Součástí podnázvu je označení pořadí sv.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Doubrava River
    fluvial sediments
    geological settings
Keyword
    Doubravy
    Geologická
    Nivy
    říční
    Stavba
    Vývoj
Abstract (in czech)
   Pomocí geofyzikálního měření, sondovacích prací a radiokarbonového datování byla rekonstruována stavba fluviální výplně nivy Doubravy. Ve spodním holocénu (do 7 ka) převládala sedimentace meandrujícího toku. Ve středním holocénu byla povodňová aktivita toku minimální. Ve svrchním holocénu převažuje ukládání jemných povodňových sedimentů v důsledku intenzivnější zemědělské činnosti.
Abstract (in english)
   The architecture of the Doubrava River flood plain was reconstructed based on geophysical measurements, test pits and radiocarbon data. A meandering stream style dominated during the Early Holocene (up to 7 ka). Flood activity of the river was low during the Mid Holocene. The deposition of the fine flood sediments dominated during the Late Holocene due to more intense land use.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012