Record details

Title
    Geologická stavba sebacké deprese a jejího okolí, střední Nikaragua
Other titles
    Geology of the surrounding of the Sebaco depression, middle Nicaragua
Author
    Baldík, Vít
    Baroň, Ivo
    Čáp, Pavel
    Havlíček, Pavel
    Novotný, Roman
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2009
Thesaurus term
    natural hazards, Geology, Quaternary, fluvial, lacustrine and slope sediments, alluvial fans
Keyword
    Deprese
    Geologická
    Nikaragua
    Okolí
    Sebacké
    Stavba
    Střední
Abstract (in czech)
   Sebacká pánev je vnitrohorskou depresí tercierního stáří.Kvartérní sedimenty ji vyplňují v mocnosti 80-100 140) m.Ústí do ní výplavové rozsáhlé kužele o mocnosti sedimentů 10-15 m (Sebaco, Trinidad).
Abstract (in english)
   Geology of the surrounding of the Sebaco depression, middle Nicaragua
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014