Record details

Title
    Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
Author
    Kirchner, Karel
    Roštínský, Pavel
Conference
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007 (02.04.2007-04.04.2007 : Malenovice, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 6 - Sborník abstraktů a exkurzní průvodce
Pages
    S. 23-24
Notes
    Překlad názvu: Geomorphological inventary of selected rock forms in the central part of the Žďárské vrchy Protected Landscape
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    methodology of geomorphological inventory
    rock forms
    Ždárské vrchy Landscape Protected Area
Keyword
    Centrální
    CHKO
    části
    Geomorfologická
    Inventarizace
    Skalních
    útvarů
    Vrchy
    Vybraných
    Žďárské
Abstract (in czech)
   V příspěvku je navržena metodika detailní geomorfologické (ve smyslu abiotické) inventarizace skalních útvarů a aplikována na 11 vybraných lokalit nesoucí statut přírodní památka v centrální části CHKO Žďárské vrchy (Bílá skála, Černá skála, Drátenická skála, Lisovská skála, Malínská skála, Pasecká skála, Devět skal, Na skále, Vlčí kámen, Milovské Perničky, Rybenské Perničky). Průzkum se zaměřil na charakterizování geologického podloží, základních makrotvarů i mikrotvarů skalních útvarů i dokumentování působení dynamických (i potenciálních) reliéfotvorných procesů, které mohou mít dopad do managementu území. Navrženy byly konkrétní kroky na zmírnění negativních projevů působení lidké činnosti v jednotlivých územích.
Abstract (in english)
   The contribution brings the proposal of detailed geomorphological (in the abiotical sense) inventarization of rock forms and applied on 11 selected localities bearing "national monument" status in the central part of the Žďárské vrchy Landscape Protected Area (Bílá skála, Černá skála, Drátenická skála, Lisovská skála, Malínská skála, Pasecká skála, Devět skal, Na skále, Vlčí kámen, Milovské Perničky, Rybenské Perničky). The researched were focused on the geological bed-rock characterization, the description of basic macro- and micro- rockforms and the documentation of dynamic (also potential) relief-forming processes which could have impact on the study area management. Some application recommendations to reduction of negative anthropogenic intenference in each of localities were proposed.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012