Record details

Title
    Geomorfologická pozice hrubě klastických sedimentů spodního miocénu v širším prostoru vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě a jejich vztahy k neotektonickému vývoji reliéfu
Author
    Roštínský, Pavel
Conference
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007 (02.04.2007-04.04.2007 : Malenovice, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
Pages
    S. 128-149
Notes
    Projekt: GP205/06/P188, GA ČR
    Překlad názvu: Geomorphological position of coarse clastic deposits of the Lower Miocene in wider area of the Bohutický les upland in the South Moravia and their relation to neotectonic landscape evolution
    Rozsah: 21 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    geomorphological evolution
    gravel deposits
    Lower Miocene
    south-eastern margin of the Bohemian Massif
Keyword
    Bohutický
    Geomorfologická
    Hrubě
    Jižní
    Klastických
    Miocénu
    Moravě
    Neotektonickému
    Pozice
    Prostoru
    Reliéfu
    Sedimentů
    Spodního
    širším
    Vývoji
    Vyvýšeniny
    Vztahy
Abstract (in czech)
   Příspěvek studuje geomorfologické aspekty štěrkovitých sedimentů spodního miocénu v oblasti vyvýšeniny Bohutického lesa v kontaktní zóně Českého masivu (budován pevnými horninami basementu) and pánve karpatské předhlubně (vyplněné slabě konsolidovanými spodnomiocenními klastickými sedimenty). V temenní části a na svazích vyvýšeniny se nacházejí četné denudační relikty původně více rozšířených sedimentárních pokryvů, vzniklé při diferenciálních tektonických pohybech v oblasti během syn- a postsedimentárních období. Nejčastěji je zachována hrubá frakce, nejméně náchylná k povrchové destrukci. Během detailního mapování byly rozlišeny tři hlavní litologické složky štěrků, byly studovány jak jejich plošné rozšíření, tak i vztahy ke tvarům budovaným pevnými podložními horninami dnešního reliéfu a naznačeny také možné procesy jejich vzniku. Získané informace, doplněné vrtnými daty, byly vztaženy k vývoji reliéfu v širším území jižní Moravy.
Abstract (in english)
   The contribution deals with geomorphological aspects of the Lower Miocene gravel formations in the area of Bohutický les upland in contact zone between the Bohemian Massif (built up of solid basement rocks) and basin of the Carpathian Foredeep (filled with weakly consolidated Lower Miocene clastic sediments). In the top part and slopes of the upland, numerous denudational relicts of formerly more extended sedimentary covers are situated, originated due to differential neotectonic movements in the area during syn- and postsedimentary periods. Coarse fraction is commonly preserved which were the least prone to surface destruction. During detailed mapping, three main lithological components of gravels were distinguished, their areal distribution and relations to solid-rock forms of present-day topography were studied and their possible genetic processes were outlined. The acquired information, added with borehole data, were related to landscape evolution of the wider South Moravia area.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012