Record details

Title
    Geophysical logging for determining zones of bauxite mineralization
Statement of responsibility
    Miroslav Kobr, Jorge Ruiz, Juan Sanchez
Other titles
    Geofyzikální měření ve vrtech pro určení zón s mineralizací bauxitu
Author
    Kobr, Miroslav, 1940-
    Ruiz, Jorge
    Sanchez, Juan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    No. 3
Pages
    s. 421-428
Year
    1989
Notes
    2 obr., 1 tab., 2 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    analýza hornin
    bauxit
    druhotné obohacení
    ekonomika surovin
    gama-spektroskopie
    karotáž gama
    ložiska nerud
Geographical name
    Ciego de Ávila (prov.)
    Kuba
    Manga Larga
Keyword
    Bauxite
    Determining
    Geophysical
    Logging
    Mineralization
    Zones
Abstract (in czech)
   V provincii Ciego de Ávila, na lokalitě Manga Larga se uskutečnil vrtný průzkum na vyhledávání bauxitů. Bylo vyhloubeno 14 vrtů, vzdálených od sebe 1 km, situovaných v liniovém profilu. V každém vrtu byla změřena křivka přirozené úhrnné gama aktivity, sestrojen geologický profil a proveden chemický rozbor vrtného jádra. Na vybraných vzorcích byla změřena gama aktivita spektrálně; ta potvrdila vztah mezi obsahy thoria a kvalitou bauxitové rudy. Zóna obohacená bauxitovou rudou se nachází v nadloží křídových vápenců, přikrytá sedimenty neogénu a kvartéru
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012