Record details

Title
    Geotechnická měření v historickém důlním díle
Author
    Kaláb, Zdeněk
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Vědecké publikace fakulty stavební VŠB-TU Ostrava
Vol./nr.
    -, -
Pages
    s. 1-45
Year
    2009
Notes
    Projekt: GA105/09/0089, GA ČR
    Překlad názvu: Geotechnical measurements in historical mine working
    Rozsah: 45 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    distributed measurement network
    geotechnical measurement
    seismological measurement
Keyword
    Díle
    Důlním
    Geotechnická
    Historickém
    Měření
Abstract (in czech)
   Práce shrnuje problematiku geotechnických měření v historických důlních dílech. Účelnost měření je dokumentována na příkladu středověkého Dolu Jeroným. Článek popisuje dva výpočetní modely (na bázi metody konečných prvků - ANSYS) budovy v různých základových podmínkách. Výpočet seizmické odezvy se projevil v zatížení definovaném akcelerogramem a spektrem odezvy.
Abstract (in english)
   This contribution summarizes questions connected with geotechnical measurements in historical mine works. Suitability of these measurements is documented using medieval mine Jeroným as an example.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012