Record details

Title
    Graptolite assemblages and stratigraphy of the lower Silurian Mrákotín Formation, Hlinsko Zone, NE interior of the Bohemian Massif (Czech Republic)
Author
    Kraft, P.
    Štorch, Petr
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 84, č. 1
Pages
    s. 51-74
Year
    2009
Notes
    Projekt: IAA3013405, GA AV ČR
    Překlad názvu: Graptolitová společenstva a stratigrafie spodního siluru mrákotínského souvrství v hlinské zóně, SV část Českého masívu (Česká republika)
    Rozsah: 24 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Bohemian Massif
    graptolites
    Hlinsko Zone
    Llandovery
    stratigraphy
Keyword
    Assemblages
    Bohemian
    Czech
    Formation
    Graptolite
    Hlinsko
    Interior
    Lower
    Massif
    Mrákotín
    NE
    Republic
    Silurian
    Stratigraphy
    Zone
Abstract (in czech)
   Čtrnáct graptolitových biozón známých z oblasti Barrandienu bylo identifikováno v silně tektonizovaném, kontaktně metamorfovaném a nedostatečně odkrytém vrstevním sledu černých břidlic a silicitů mrákotínského sozvrství hlinské zóny. Graptolitový materíál byl získán převážně z izolovaných bloků z nichž každý představoval jeden objemový vzorek. Na základě korelace s vrstevními sledy Barrandienu a Durynska s bohatými a dobře datovanými graptolitovými faunami byl z izolovaných bloků a ojedinělých výchozů zrekonstruován vrstevní sled a litologický vývoj mrákotínského souvrství. Bylo zjištěno 112 druhů graptolitů a popsán nový druh Pseudorthograptus finneyi sp. nov. Mezi graptolitovými faunami hlinské zóny a Barrandienu jsou malé rozdíly, ale litologický vývoj je odlišný. V hlinské zóně je celé llandovery vyvinuto v podobě černých břidlic a silicitů které se zřejmě ukládaly v prostředí blízkém stejně starým souvrstvím sasko-durynské oblasti a Západních Sudet.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012