Record details

Title
    Graptolitová společenstva a stratigrafie spodního siluru mrákotínského souvrství v hlinské zóně, SV část Českého masívu (Česká republika)
Other titles
    Graptolite assemblages and stratigraphy of the lower Silurian Mrákotín Formation, Hlinsko Zone, NE interior of the Bohemian Massif (Czech Republic)
Author
    Kraft, Petr
    Štorch, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 84, č. 1
Pages
    24
Year
    2009
Thesaurus term
    Bohemian Massif
    graptolites
    Hlinsko Zone
    Llandovery
    stratigraphy
Keyword
    Česká
    Českého
    Graptolitová
    Hlinské
    Masívu
    Mrákotínského
    Republika
    Siluru
    Souvrství
    Spodního
    Společenstva
    Stratigrafie
    Zóně
Abstract (in czech)
   Čtrnáct graptolitových biozón známých z oblasti Barrandienu bylo identifikováno v silně tektonizovaném, kontaktně metamorfovaném a nedostatečně odkrytém vrstevním sledu černých břidlic a silicitů mrákotínského sozvrství hlinské zóny. Graptolitový materíál byl získán převážně z izolovaných bloků z nichž každý představoval jeden objemový vzorek. Na základě korelace s vrstevními sledy Barrandienu a Durynska s bohatými a dobře datovanými graptolitovými faunami byl z izolovaných bloků a ojedinělých výchozů zrekonstruován vrstevní sled a litologický vývoj mrákotínského souvrství. Bylo zjištěno 112 druhů graptolitů a popsán nový druh Pseudorthograptus finneyi sp. nov. Mezi graptolitovými faunami hlinské zóny a Barrandienu jsou malé rozdíly, ale litologický vývoj je odlišný. V hlinské zóně je celé llandovery vyvinuto v podobě černých břidlic a silicitů které se zřejmě ukládaly v prostředí blízkém stejně starým souvrstvím sasko-durynské oblasti a Západních Sudet.
Abstract (in english)
   Fourteen of the graptolite biozones, previously recognised in the Llandovery succession of the Barrandian area of central Bohemia, have been identified in the heavily tectonized and poorly exposed, epizonal and contact metamorphic black slates and silicites of the Mrákotín Formation of the Hlinsko Zone. Graptolites were collected by bulk sampling of loose boulders. The sedimentary succession of the Mrákotín Formation has been reconstructed, in particular by detailed correlation with the biostratigraphically well dated, graptolite-rich successions in the Barrandian area and Thuringia. 112 graptolite species have been recorded, Pseudorthograptus finneyi sp. nov. was described. There is little difference between the graptolite faunas of the Hlinsko Zone and the Barrandian area, but the lithological successions of the two areas differ. Mrákotín Formation was deposited near the depositional site of the coeval formations of Saxo-Thuringia and West Sudetes, rather than near the Barrandian are
   a.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012