Record details

Title
    High-pressure metabasic rocks from the Kutná Hora Complex: geological position and petrology of exotic lithologies along the segmented Moldanubian margin, Bohemian Massif
Other titles
    Vysokotlaká metabazika z kutnohorského krystalinika: geologická pozice a petrologie exotických litologií podél členitého okraje moldanubika, Český masiv.
Author
    Nahodilová, Radmila
    Štědrá, Veronika
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 2
Pages
    23
Year
    2009
Thesaurus term
    eclogites, high pressure metamorphism, petrology, Kutná Hora Unit, Bohemian Massif
Keyword
    Along
    Bohemian
    Complex
    Exotic
    Geological
    High-pressure
    Hora
    Kutná
    Lithologies
    Margin
    Massif
    Metabasic
    Moldanubian
    Petrology
    Position
    Rocks
    Segmented
Abstract (in czech)
   Článek sumarizuje nejnovější nálezy vysokotlakých metabazických hornin v kutnohorském krystaliniku a přilehlé části Moldanubika a poskytuje jejich strukturní, petrologické a geochemické charakteristiky a polymetamorfní vývoj vč. vysokotlaké metamorfní etapy.
Abstract (in english)
   The article summarizes recent findings of HP metabasic rocks in the Kutná Hora Complex and the adjacent part of the Modanubian Zone, and provides their structural, petrological and geochemical characteristics and metamorphic history including a high-pressure stage.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014