Record details

Title
    Historické povodně a jejich dokumentace
Author
    Munzar, Jan
    Ondráček, Stanislav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geografické rozhledy
Vol./nr.
    Roč. 21, č. 5
Pages
    s. 30-32
Year
    2012
Notes
    Autoři celkem: 2
    Překlad názvu: Historical Floods and their Documentation
    Rozsah: 3 s. : www
Subject category
    Czech lands
    flood documentation
    historical floods
Keyword
    Dokumentace
    Historické
    Povodně
Abstract (in czech)
   Povodně v historii ovlivňovaly jak nivu, tak i lidskou společnost, která ji osídlila a tím se vystavila permanentnímu riziku záplav. Přináší to kromě materiálních škod i ztráty na lidských životech (povodeň v květnu 1872 v Čechách si vyžádala dokonce 337 obětí).V zájmu oživení ztracené historické povodňové paměti a poučení pro budoucnost je snaha dokumentovat tyto přírodní katastrofy co nejdále do minulosti.
Abstract (in english)
   In history, floods affected both floodplains and the human society colonizing the floodplains, which thus exposed itself to permanent flood hazard. Apart from the material damage, death tolls were reported, too (the flood in Bohemia in May 1872 claimed as many as 337 victims). In the interest of reviving the lost historical flood memory and hindsight for the future, there are efforts to document the natural disasters as far back into the past as possible.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    20. 3. 2014