Record details

Title
    Hodnocení geologických podmínek zájmové oblasti v mapách střetů zájmů
Author
    Kaláb, Zdeněk
    Lednická, Markéta
Conference
    OVA ´08 (17.) - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice (08.04.2008-10.04.2008 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 2
Pages
    s. 107-113
Year
    2008
Notes
    Projekt: 1M0579, GA MŠk, CZ
    Překlad názvu: Classification of Geological Conditions of Interested Area in map sof Clash of Opinions
    Rozsah: 7 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    geological conditions
    maps of clash of opinions
    undermined area
Keyword
    Geologických
    Hodnocení
    Mapách
    Oblasti
    Podmínek
    Střetů
    Zájmové
    Zájmů
Abstract (in czech)
   V článku je pospán nový postup hodnocení vstupního tématu "zájmová oblast" v mapách střetů zájmů. Hodnocení vychází z vytvoření nové = vrstvy nazývané "seizmická charakteristika základových poměrů". Tato vrstva, která je hodnocena součtem vah bodového hodnocení, umožňuje vzájemnou konfrontaci různých tématických vrstev.
Abstract (in english)
   New methodology for evaluation of input theme area of interest for maps of clash of opinions is presented in this contribution. The main idea is to prepare new layer called "seismic characteristic of foundation conditions". This new layer, which is represented by values of specified significance, enables to confront parameters of different thematic layers
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012