Record details

Title
    Hrubě klastické sedimenty spodního miocénu v širším prostoru vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě
Author
    Roštínský, Pavel
Conference
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007 (02.04.2007-04.04.2007 : Malenovice, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 6 - Sborník abstraktů a exkurzní průvodce
Pages
    S. 49-50
Notes
    Projekt: GP205/06/P188, GA ČR
    Překlad názvu: Coarse clastic sediments of the Lower Miocene in the wider area of the Bohutický les Upland in the Souh Moravia
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    geomorphological evolution
    gravel deposits
    Lower Miocene
    south-eastern margin of the Bohemian Massif
Keyword
    Bohutický
    Hrubě
    Jižní
    Klastické
    Miocénu
    Moravě
    Prostoru
    Sedimenty
    Spodního
    širším
    Vyvýšeniny
Abstract (in czech)
   Příspěvek přináší některé nové poznatky o litologických charakteristikách a topografické pozici hrubě klastických sedimentů (štěrky, balvanitý materiál) spodního miocénu karpatské předhlubně v oblasti vyvýšeniny Bohutického lesa u Miroslavi na jihovýchodním okraji Českého masivu a řeší také vztahy těchto sedimentů k jejich krystalickému skalnímu podloží. Litologické složení štěrků je pro širší oblast charakteristické a dokládá některé významné fáze vývoje reliéfu. Zastoupeny jsou zejména valouny křemene, skalního podloží a především rohovců, které původně vznikly jako konkrece v mezozoických sedimentech. Na temeni a svazích vyvýšeniny byly na řadě míst nově mapovány relikty těchto štěrků, vázané na úpatí nízkých skalních elevací, jež představují místa geneze klastů skalního podloží abrazní činností moře a následnými splachy.
   Rohovcové valouny byly do původní pánve přineseny krátkým transportem ze severních směrů, a to buď fluviálním transportem nebo taktéž prostřednictvím lokálních splachů z okraje pevniny, např. při bouřkových událostech. Severně od údolí Jihlavy a západně od okrajového svahu vyvýšeniny se rohovce vyskytují pouze v minimálním množství, což ukazuje na neotektonické omezení jejich současného rozšíření. Křemenné valouny mají původ ve vzdálenějších oblastech Českého masivu. Rozmanité charakteristiky hrubých klastik ve spojitosti s konfigurací reliéfu ukazují v oblasti Bohutického lesa na existenci velmi členitého pobřeží se složitým depozičním prostředím v obdobích sedimentace.
Abstract (in english)
   The paper brings new knowledge of lithological characteristics and topographical position of coarse clastic sediments (gravels, boulders) of the Lower Miocene age of the Carpathian Foredeep in the area of the Bohutický les Upland near Miroslav on the south-eastern margin of the Bohemian Massif and solves also some relations of these sediments to their crystalline bedrock. The lihological composition of the gravels is characteristic for the wider area and documents some important phases of the landscape morphology. Especially, pebbles of quartz, bed-rocks and cherts (which originally came to existence as a concretions in Mesozoic deposits), are present. On the top parts and some slopes of the Upland, many new remnants of these gravels were mapped, being placed on the foots of low rocky elevations, which acted as sources of clasts of local bed-rocks due to abrasional sea processes and following short flushes.
   The chert pebbles were brought into original basin by means of short transport from northward directions either due to fluviatile transport or also by means of local flushes, e.g. at storm events. North to Jihlava river valley and west to marginal slope of the Bohutický les Upland, the cherts occur only in a minimal quantity which points to neotectonic limitation of their present-day distribution. Quartz pebbles have their source in some more distant parts of the Bohemian Massif. The various characteristics of coarse clastics, in connec
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012