Record details

Title
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
Other titles
    Hydromagnesite, brugnatellite and coalingite in mineral assemblage of fissures in serpentinite, quarry "U Pustého mlýna", Hrubšice, Moldanubian zone, western Moravia
Author
    Houzar, Stanislav
    Kovář, Ondřej
    Losos, Zdeněk
    Zeman, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae
Vol./nr.
    Roč. 93, č. 1
Pages
    17
Year
    2008
Thesaurus term
    aragonite
    Bohemian Massif
    brugnatellite
    coalingite
    fissure minerals
    hydromagnesite
    Moldanubicum
    serpentinite
Keyword
    Asociaci
    Brugnatellit
    Coalingit
    Hrubšic
    Hydromagnezit
    Kamenolomu
    Minerální
    Mlýna
    Moldanubikum
    Morava
    Puklin
    Pustého
    Serpentinitu
    Západní
Abstract (in czech)
   Nízkoteplotní puklinová mineralizace byla objevena autorem práce v lomu "U Pustého mlýna" (hrubšické serpentinitové těleso, moravské moldanubikum). Je tvořena vzácnými Mg-, Mg-Fe-hydrokarbonáty (hydromagnezitem, artinitem, brugnatellitem, coalingitem), doprovázeno aragonitem, brucitem, dolomitem a kalcitem. Byla vyčleněna dvě hlavní mineralizační stádia. Starší etapa mineralizace, poměrně nabohacená Fe, je reprezentovaná brugnatellitem, coalingitem a brucitem. Mladší stádium nabohacené o Mg je tvořeno artinitem a 4 morfologickými tipy hydromagnezitu. Nejmladšími puklinovými minerály jsou kalcit a dolomit. Pokud se vyskytuje aragonit, je jeho sukcesní postavení nejasné. Mineralizace karbonátů krystalovala z nízkoteplotních roztoků, které byly obohaceny o Mg2+, při pH ~ 9 s relativně nízkou fugacitou CO2 a teplotou nižší než 44 stupňů Celsia.
Abstract (in english)
   Low-temperature fissure mineralization was found in the quarry "U Pustého mlýna" (the Hrubšice serpentinite body, Moravian Moldanubicum). It is formed by rare Mg-, Mg-Fe-hydrocarbonate minerals (hydromagnesite, artinite, brugnatellite, coalingite), followed by aragonite, brucite, dolomite and calcite. Two main stages of genesis have been recognised. The oldest stage of mineralization was relatively Fe-rich, with brugnatellite and coalingite (and brucite), the younger, more extensive Mg-rich stage, produced artinite and four types of hydromagnesite. The youngest minerals of fissures are calcite and dolomite, while the position of aragonite is unclear. Mineral assemblages have formed from low-temperature solutions, which were enriched in Mg2+, at pH ~ 9, with relatively low fugacity of CO2 and temperature lower then 44 stupňů Celsia.
Contributor
    Moravské zemské muzeum Brno
Contributor code
    MZM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012