Record details

Title
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina.
Other titles
    Hydroxylherderite and associated beryllophosphates from pegmatite Rožná-Borovina.
Author
    Cempírek, Jan
    Novák, Milan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Sci. Geol.
Vol./nr.
    Roč. 91, č. 1
Pages
    10
Year
    2006
Thesaurus term
    beryllium
    beryllophosphates
    Czech Republic
    lepidolite pegmatite
    Moldanubicum
Keyword
    Berylofosfáty
    Hydroxylherderit
    Pegmatitu
    Rožná-Borovina
    Sdružené
Abstract (in czech)
   Studium berylofosfátových pseudomorfóz z lepidolitového pegmatitu Rožná odhalilo několik minerálů Be ve dvou odlišných asociací s herderitem. Tyto pseudomorfózy jsou dobrým příkladem komplikované polyfázové přeměny primárního minerálu Be (beryllonit a/nebo beryl) v podmínkás s proměnlivou aktivitou Ca, P, F a Si, během nichž vznikly jak fosfáty tak i silikáty Be.
Abstract (in english)
   Study of beryllophosphate pseudomorphs from lepidolite pegmatite Rožná revealed several beryllium minerals occuring in two distinct assemblages involving hydroxylherderite as a dominant mineral. The herderite pseudomorphs from Rožná are a good example of complicated polyphase replacement of Be-dominant primary mineral (beryllonite and/or beryl) in highly variable activities of Ca, P, F and Si, producing various beryllophosphates versus Be-silicates.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012