Record details

Title
    Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Other titles
    Ichnologie křídových oceánských červených vrstev (Vnější Západní Karpaty, Česká Republika)
Author
    Bubík, Miroslav
    Mikuláš, Radek
    Skupien, Petr
    Vašíček, Zdeněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Roč. 60, č. 3
Pages
    17
Year
    2009
Thesaurus term
    Upper Cretaceous, Western Carpathians, hemipelagic, ichnofossils, ichnofabric, red beds
Keyword
    Beds
    Carpathians
    Cretaceous
    Czech
    Ichnology
    Oceanic
    Outer
    Red
    Republic
    Western
Abstract (in czech)
   V pěti faciích karpatského flyše byly zjištěny velké rozdíly v intenzitě a celkovém charakteru bioturbace. Nevápnité sedimenty slezské a račanské jednotky vykazují velice nízkou úroveň bioturbace, zatímco ve facii račanské jednotky s vápnitými vložkami je úroveň bioturbace velmi vysoká. Přínos potravy byl zjevně řídícím faktorem těchto rozdílů. Přítomnost karbonátů ukazuje na relativní blízkost prostředí bohatého na potravu. Toto prostředí dotovalo pánev živinami bohatým substrátem prostřednictvím turbiditních proudů. Za rytmické chudé kolonizační horizonty slabě bioturbovaných jednotek byl zodpovědný patrně periodický spad mrtvého planktonu.
Abstract (in english)
   Large differences in the intensity and overall character of bioturbational structures were found in five facies containing hemipelagic red beds. Non-calcareous red beds of the Silesian and Rača units display a very low degree of bioturbation. On the other hand the facies of the Rača Unit with calcareous intercalations dislays very high degree of bioturbation. The supply of food obviously acted as the controlling factor. Presence of carbonates suggests a relative proximity of food-rich environment and easy transport of nutrition-rich substrate by turbidite currents into the basin. For the poor colonization horizons of weakly bioturbated units in the non-calcareous hemipelagic facies was responsible the periodical fall-out of dead plankton.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014