Record details

Title
    Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti
Author
    Mulíček, O.
    Osman, Robert
    Seidenglanz, D.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sociologický časopis-Czech Sociological Review
Vol./nr.
    Roč. 49, č. 5
Pages
    s. 1-29
Year
    2013
Notes
    Autoři celkem: 3
    Překlad názvu: The Imagination and Representation of Space in Everyday Experience
    Rozsah: 29 s. : E
Subject category
    everydayness
    space
    space continuity/discontinuity
    space representation
    wheelchair users
Keyword
    Imaginace
    Každodenní
    Prostoru
    Reprezentace
    Zkušenosti
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá formami imaginace a reprezentace prostoru v každodenním životě. Ten zde ovšem na rozdíl od pozitivistických geografi ckých přístupů není představen v univerzální podobě jako rámec pro objektivní lokalizaci a reprezen- taci jevů, nýbrž jako mnohovrstevnatá entita vnímaná, produkovaná a reprodu- kovaná skrze každodenní praktiky. Ty se v sociální geografi i stávají stále význam- nějším objektem výzkumného zájmu v důsledku aplikace kulturálních přístupů, které zdůrazňují situovanost a kulturní podmíněnost lidského vnímání, zvý- znamňování a reprezentace prostorových kategorií a vztahů.
Abstract (in english)
   This article examines the imagination and representation of space in everyday life from the perspective of social geography. Drawing on cultural theory, the article presents space as a multifaceted entity that is perceived, constructed, and reproduced through everyday praxis. It stresses on the situatedness and contextuality of the perception, construction, and representation of spatial categories and relations. To this end, three dimensions of space are discussed: (i) the representation of space in map form, one possible version of which is the concept of the map, founded on a topological representation of space; (ii) the scalar dimension of space, which involves the scaled representation of everyday space and the various socially, economically, and culturally determined scalar levels on which everyday experience occurs; (iii) the dimension of spatial continuity, which the authors discuss in conjunction with reflections on the ways in which space is represented.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014