Record details

Title
    Impacts of pollutant loading, climate variability and site management on the surface water quality of a lowland raised bog, Thorne Moors, E.England,UK
Other titles
    Vliv znečištění, klimatických změn a místních podmínek, na kvalitu povrchové vody v rašeliništi nížinného typu Thorne Moors, východní Anglie.
Author
    Bottrell, S.
    Coulson, J.
    Forbes, L.
    Novák, Martin
    Roworth, P.
    Spence, M.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Applied Geochemistry
Vol./nr.
    Roč. 19, č. 3
Pages
    10
Year
    2004
Thesaurus term
    surface water S chemistry, SO4 concentration, pollutant loadings
Keyword
    Bog
    Climate
    E.England,UK
    Impacts
    Loading
    Lowland
    Management
    Moors
    Pollutant
    Quality
    Raised
    Site
    Surface
    Thorne
    Variability
    Water
Abstract (in czech)
   V letech 1994-2000 byly v sv. Anglii zkoumány změny v chemismu síry povrchových vod na podmáčených rašeliništích. Koncentrace SO4 v povrchových vodách na lokalitě Thorne Moors vykazují jasné a statisticky významné trendy: (i)vysoké koncentrace během vysokého znečištění před obdobím sucha (ii) extrémní nárůst koncentrací během období sucha v 1996 (iii)obnovení výrazně nižších koncentrací způsobené trvalým poklesem znečištění
Abstract (in english)
   Variations in surface water S chemistry were investigated at a waterlooged raised peatland in the NE of England from 1994 to 2000. At Thorne Moors SO4 in surface water shows a clear and statistially significant trend: (i)high concenratios under high pollutant loadings before drought (ii)extremely elevated concenratios under declining pollutant loadings drought in 1996 (iii) recovery to significantly lower concenratios whilst pollutant loadings continued to fall
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014