Record details

Title
    Inovace sond CCBM pro distribuované měřicí systémy
Author
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
    Lednická, Markéta
    Rambouský, Zdeněk
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment
Vol./nr.
    Roč. 20, č. 1
Pages
    s. 53-65
Year
    2013
Notes
    Autoři celkem: 4
    Projekt: GA105/09/0089, GA ČR3cav_un_auth*0253997
    Překlad názvu: Innovation of the CCBM probes for distributed measuring networks
    Rozsah: 13 s. : C
Subject category
    CCBM probe
    long-term monitoring
    strain measurement
Keyword
    CCBM
    Distribuované
    Inovace
    Měřicí
    Sond
    Systémy
Abstract (in czech)
   V tomto příspěvku jsou zhodnoceny poznatky získané během experimentálního dlouhodobého monitoringu změn tenzoru napjatosti v masivu metodou CCBM v Dole Jeroným. Nyní jsou získaná data analyzována s cílem odstranit konstrukční nedostatky použitých prototypů sond CCBM a optimalizovat jejich konstrukci pro použití v distribuovaných měřicích systémech. Při hledání optimální kompenzace teplotní roztažnosti horniny a konstrukčního uspořádání kompenzačního tenzometru byl zjištěn významný vliv vlhkosti na roztažnost pórovitých hornin, který významně ovlivňuje přesnost tenzometrických měření.
Abstract (in english)
   Knowledge obtained during the experimental long-term monitoring of changes of stress tensor in rock massif using the CCBM method in Jeroným Mine is evaluated in this paper. The obtained data are now analysed to eliminate the structural defects of used CCBM prototype probes and to optimize their design for use in distributed measurement networks. During testing of optimum thermal compensation of rock expansion and of structural design of compensation strain gauge, it was found significant effect of moisture on the expansion of porous rocks. Moisture effect significantly influenced the accuracy of the strain measurements.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014