Record details

Title
    Instrukce pro povodňovou službu návěstní na řece Moravě na Moravě a v Dolních Rakousích (k 100. výročí návodu k vydávání výstrah před povodněmi)
Author
    Munzar, Jan
    Ondráček, Stanislav
Conference
    Seminář Adolfa Patery 2013 Extrémní hydrologické jevy v povodích (13.11.2013-13.11.2013 : Praha, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník příspěvků ze Semináře Adolfa Patery 2013 na téma Extrémní hydrologické jevy v povodích
Pages
    S. 177-185
Notes
    Autoři celkem: 2
    Překlad názvu: Instruction for flood warning signal service on the March River in Moravia and Lower Austria (to the 100-year anniversary of guidelines for provide flood alerts)
    Rozsah: 9 s. : P
Subject category
    flood guidelines
    history
    March River basin
Keyword
    100
    Dolních
    Instrukce
    Moravě
    Návěstní
    Návodu
    Povodněmi
    Povodňovou
    Rakousích
    řece
    Službu
    Vydávání
    Výročí
    Výstrah
Abstract (in czech)
   Protože hrozba povodní na našich tocích je trvalá, je dokumentace historických případů a systematické doplňování poznatků o jejich výskytu, dopadech a dobových protipovodňových opatřeních, které vyvolaly, úkol stále aktuální. Na Moravě byla varovná povodňová služba zaváděna - na rozdíl od české - až těsně před 1. světovou válkou podle návodu z roku 1913, který vydala C. k. Ústřední hydrografická kancelář ve Vídni (ve dvou samostatných verzích, česky i německy). Týkal se moravských a dolnorakouských obcí, ležících v zaplavovaném území řeky Moravy a dalších velkých vodních toků v jejím povodí - Bečvy, Dyje, Svratky, Svitavy a Jihlavy. Těžištěm jsou podrobné pokyny, od kdy a komu mají dešťoměrné a vodočetné stanice zasílat zprávy o hrozící povodni.
Abstract (in english)
   Since the threat of floods on our watercourses is of permanent character, the documentation of historical events and systematic records on their occurrence, impact and historical flood control measures they necessitated is still a topical task. Unlike in Bohemia, the service of flood alerts in Moravia was introduced as late as closely before Word War I according to a guideline issued in 1913 by Imperial and Royal Central Hydrographic Office in Vienna (in two separate versions - Czech and German). It concerned municipalities situated in Moravia and Lower Austria within inundation areas of Morava/March River and other large watercourses in its catchment - Bečva, Dyje, Svratka, Svitava and Jihlava Rivers. The guideline includes detailed instructions upon when and to whom rain-gauging and river-gauging stations should send warning about threatening floods.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014