Record details

Title
    Introduction to geology and paleokarst history of the Moravian Karst
Other titles
    Úvod do geologie a paleokrasové historie Moravského krasu
Author
    Otava, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology
Pages
    6
Notes
    Akce: 2007 ; Brno
Thesaurus term
    Devonian, carbonate platform, paleokarst, spelogenesis
Keyword
    Geology
    History
    Introduction
    Karst
    Moravian
    Paleokarst
Abstract (in czech)
   Moravský kras je tvořen vápenci, v jejichž podloží vystupují terestrická siliciklastika a proterozoické granitoidy (západně). Východně, severně a jižně od vápenců v jejich nadloží vystupují spodnokarbonská mořská siliciklastika kulmské facie. Usazování vápenců započalo ve středním devonu a skončilo ve spodním karbonu. Záznam paleokrasových jevů je znám ze středního devonu, spodního karbonu, svrchní jury, spodní křídy a miocénu.
Abstract (in english)
   Moravian karst is a carbonate area surrounded with underlying terrestric siliciclastcs and Proterozoic granitoids at the west and with overlying Lower Carboniferous turbidite siliciclastics of the Culm facies at the north, east and south. The deposiliton of carbonates started in Middle Devonian and finished in Lower Carboniferous. Records of paleokarst phenomena are known from the Middle Devonian, Lower Carboniferous, Upper Jurassic, Lower Cretaceous ad Miocene.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014