Record details

Title
    Izolace a stanovení geochemicky významných sloučenin v ropách a horninotvorných extraktech
Statement of responsibility
    Ivana Borkovcová
Author
    Borkovcová, Ivana
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Pages
    s. 11-13
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Subject group
    ČGÚ (Český geologický ústav)
    hmotnostní spektrometrie
    instrumentální metody
    Mössbauerova spektrometrie
    organická substance
    preparace vzorků
    příprava vzorku
    spektrometrie hmotnostní
Keyword
    Extraktech
    Geochemicky
    Horninotvorných
    Izolace
    Ropách
    Sloučenin
    Stanovení
    Významných
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá metodami izolace a frakcionace ropy a extraktů matečných hornin před finální analýzou, která je prováděna metodou infračervené spektrometrie, nukleární magnetické rezonance, plynovou a kapalinovou chromatografií a jejich kombinací s hmotovou spektrometrií.Jsou uvedeny metody pro izolaci až jednotlivých sloučenin ze základních vzorků.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012