Record details

Title
    Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom?
Other titles
    How to explain differences in bedding orientation in the area of Starý Jičín Hill (Outer Carpathian nappes, Silesian Unit): fold or fault?
Author
    Adámek, Josef
    Havíř, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Vol./nr.
    Roč. 15, č. podzim
Pages
    4
Year
    2008
Thesaurus term
    Silesian Unit, Starý Jičín type conglomerate, tectonics
Keyword
    Jak
    Jednotka
    Karpatské
    Kopce
    Orientaci
    Příkrovy
    Regionu
    Rozdíly
    Slezská
    Starojického
    Vnější
    Vrása
    Vrstevnatosti
    Vysvětlit
    Zlom
Abstract (in czech)
   V regionu Starojického kopce byla pozorována variabilita v orinetaci ploch vrstevnatosti. Tuto variabilitu nelze vysvětlit jednoduchou vrásovou strukturou se strmou osní rovinou. Hypotéza ležaté vrásy vyžaduje vzájemně opačný vrstevní sled v odlišně ukloněných vrstvách, což nebylo doloženo. Nejpravděpodobnějším vysvětlením pozorované situace je proto hypotetická kombinace zlomu a vrásové struktury. Tato zlomová struktura může být representována násunem ukloněným k jihu nebo horizontálním posunem směru SZ-JV.
Abstract (in english)
   How to explain differences in bedding orientation in the area of Starý Jičín Hill (Outer Carpathian nappes, Silesian Unit): fold or fault?
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014