Record details

Title
    Jezerní karbonáty ploužnického obzoru z vrtu Sm1, stephan C podkrkonošské pánve
Other titles
    Lacustrine carbonates of Ploužnice member, Stephanian C, Krkonoše Piedmont Basin
Author
    Martínek, Karel
    Stárková, Marcela
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    5
Year
    2013
Thesaurus term
    Ploužnice member, Stephanian C, carbonates, dolomite, calcite, cement, petrology, cathodoluminescence
Keyword
    Jezerní
    Karbonáty
    Obzoru
    Pánve
    Ploužnického
    Podkrkonošské
    Sm1
    Stephan
    Vrtu
Abstract (in czech)
   Velká část karbonátů ploužnického obzoru je reprezentována mikritickými karbonáty (kalcit i dolomikrit), které jsou masivní nebo laminované a mají jen nevýznamnou příměs větších klastů. Jedná se produkty sedimentace ze suspenze v nízkoenergetickém prostředí jezerního předbřeží. Méně jsou zastoupeny mikritické karbonáty s podpůrnou stavbou ooidů a peloidů. Ty tvoří tenké polohy mm - cm mocné, jež jsou produkty sedimetace v příbřežní zóně nebo mělčí vodě. Některé klastické laminy se vyskytují izolovaně uvnitř mikritických karbonátů, zde se může jednat o redepozici hrubšího materiálu do předbřežní zóny. Střídání předbřežních a příbřežních facií je velmi časté a svědčí o častých oscilacích jezerní hladiny řádově v m, dm i cm. Ve spodní a svrchní karbonátové poloze převažují předbřežní karbonáty, kdežto tenké polohy karbonátů mimo tyto hlavní karbonátové intervaly jsou převážně příbřežní. Diagenetické jevy v karbonátech ploužnického obzoru jsou velmi pestré. Mezi nejranější jevy patří sil
   icifikace, křemen je ve formě mikrokřemene a chalcedonického křemene tvoří nodule, nodulární laminy a souvislé polohy známé mezi místními sběrateli jako tzv. "jaspisy". Další diagenetickou fází je sparitový tmel vyplňující schránky ostrakodů a tvořící enklávy nebo samostatné polohy se sloupcovitým vývojem, případně žilky v mikrokřemeni. Pozdější fází je neomorfní rekrystalizace na mikrosparit a dolomikrosparit. S ní současná může být dolomitizace, kde dolomit zatlačuje kalcit, má formu dolomikritu, dolomikrosparitu i samostatných větších idiomorfních krystalů. Na některých místech byla pozorována i dedolomitizace - pseudomorfózy kalcitu po dolomitu. Nejpozdější je vyplnění křehkých puklin kalcitovým sparitem.
Abstract (in english)
   Lacustrine carbonates of Ploužnice member, Stephanian C, Krkonoše Piedmont Basin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014