Record details

Title
    K pozícii sekundárnych kvarcitov na ložiskách porfýrových medených rúd
Statement of responsibility
    Viliam Oružinský
Other titles
    To the position of high silica rocks on copper-porphyry ore deposits
Author
    Oružinský, Viliam
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 3
Pages
    s. 251-261
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    alterace
    geneze ložiska
    geochemické indície
    indicie
    indicie geochemické
    kontaktně-metasomatická ložiska
    kontaktní horniny
    neovulkanity východního Slovenska
    rudy Cu
    středoslovenské neovulkanity
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Kvarcitov
    Ložiskách
    Medených
    Porfýrových
    Pozícii
    Rúd
    Sekundárnych
Abstract (in czech)
   Horizontální a vertikální rudní a matasomatická zonálnost patří k jednomu ze základních příznaků výskytu ložisek porfyrového typu. Pro oblast středoslovenských neovulkanitů je rozhodující přítomnost těchto indicií: malé intermediální intruze v centrálních zónách neoidních stratovulkánů, předvulkanické podloží na povrchu nebo těsně pod ním, charakteristická škála hydrotermálních přeměn, rozsáhlá pyritizace v nadloží vlastního rudního systému a silná půdní geochemická anomálie. Alterované horniny charakteru sekundárních kvarcitů řadí autoři k méně významným indikačním kritériím. Jejich vznik však souvisí s ranou etapou existence těchto systémů a předcházejí intruzi rudonosných těles vulkanoplutonických asociací.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012