Record details

Title
    K současnému stavu poznání barremsko-aptských amonitů z godulské facie slezské jednotky v Moravských Beskydech (vnější Karpaty, Česká republika)
Author
    Vašíček, Zdeněk
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Beskydensis
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 1
Pages
    s. 59-73
Year
    2009
Notes
    Autoři celkem: 1
    Překlad názvu: To the present state of knowledge of Barremian-Aptian ammonites from the Godula Facies of Silesian Unit in the Moravské Beskydy Mts. (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    ammonites
    Flysch Carpathians
    Hradiště Formation
    Lower Cretaceous
Keyword
    Amonitů
    Barremsko-aptských
    Beskydech
    Česká
    Facie
    Godulské
    Jednotky
    Karpaty
    Moravských
    Poznání
    Republika
    Slezské
    Současnému
    Stavu
    Vnější
Abstract (in czech)
   V předložené práci je podán historický přehled výzkumů fosilierních uloženin bohatých na amonity, které náležejí k vyšší části hradišťského souvrství v godulské facii slezské jednotky. Uvedené souvrství je charakteristické převahou tmavošedých pelitických uloženin. Schránky amonitů v tomto typu uloženin nejsou dobře zachované. Bývají deformované, rozmáčknuté do roviny vrstevní plochy. Zachovávala se obvykle jen jejich polovina, fj. ta část schránky, která byla ponořena do sedimentu. Druhá část byla při pozdějších diagenetických pochodech rozpuštěná.
Abstract (in english)
   In the submitted contribution, a history of researches on the occurence of fossils in the Barremian Early Aptian deposits from Hradiště Formation of Godula Facies of the Silesian Unit in the Czech territory is given. Here, ammonites represent the main faunistic element. By collecting those carried out in the time period for almost 150 years, extensive collections containing several thousands of species, of which more than a hundred species of ammonites have been described so far, have been acquired. The clasiffication and the denomination of them are revised here according to the principles of present day taxonomy. In addition, the distribution of them in chosen localities in the sequence of Hradiště Formation strata to the level of ammonite zone is submitted as well.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012