Record details

Title
    Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root:example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
Other titles
    Kinematický a reologický model exhumace vysokotlakých granulitů ve variském orogenním kořeni: příklad granulitů Blanského lesa, český masiv, Česká republika
Author
    Franěk, Jan
    Lexa, Ondrej
    Schulmann, Karel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Mineralogy and Petrology
Vol./nr.
    Roč. 86, č. 3-4
Pages
    24
Year
    2006
Thesaurus term
    Variscan granulites, exhumation, tectonics, structural geology
Keyword
    Blanský
    Bohemian
    Czech
    Exhumation
    Granulite
    Granulites
    High
    Kinematic
    Massif
    Model
    Orogenic
    Pressure
    Republic
    Rheological
    Root:example
    Variscan
Abstract (in czech)
   V masívu Blanského lesa byla identifikována rozsáhlá reliktní doména granulitových staveb. Mylonitická stavba z podmínek granulitové facie je diskordantní k převažující stavbě vzniklé v amfibolitové facii v okolních retrográdních granulitech. Mikrostruktury indikují
Abstract (in english)
   A large-scale relict domain of granulite facies deformation fabrics has been identified within the Blanský les granulite body. The granulite facies mylonitic fabric is discordant to the dominant amphibolite facies structures of the surrounding retrograde granulite. Microstructures indicate grain-size sensitive flow enhanced by the presence of silicate melts at deep crustal levels and a beginning of an exhumation process of low viscosity granulites through a vertical channel. The amphibolite facies fabrics developed at middle crustal levels and their microstructures indicate significant hardening of the retrograde granulite. Increase in the strength of the granulite allowed an active buckling or a rigid body rotation of the granulite sheet, which acted as a strong layer inside the weaker metasediments.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014