Record details

Title
    Klasifikace keramiky a mikropetrografické rozbory. Příklad vzorků střední a mladší doby bronzové z Přáslavic, okr. Olomouc
Other titles
    Clasification of the ceramic and the micro-petrography analysis. The Sample examples of the Middle and Young Bronze Age from Přáslavice, dis. Olomouc.
Author
    Gregerová, Miroslava
    Hložek, Martin
    Šabatová, Klára
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Acta Archaeologica Opavensia 2, XVIII. sympozium o starší době bronzové v českých zemích a na Slovensku
Pages
    10
Notes
    Akce: 2003/10/15 ; Opava
Thesaurus term
    Bronze Age
    ceramic
    Lausitz culture
    micro-petrography analysis
    Tumulus culture
    Urnfield period
Keyword
    Bronzové
    Doby
    Keramiky
    Klasifikace
    Mikropetrografické
    Mladší
    Okr
    Olomouc
    Přáslavic
    Příklad
    Rozbory
    Střední
    Vzorků
Abstract (in czech)
   Lokalita umožňuje porovnat vlastnosti keramiky dvou období osídlení - mohylové kultury a lužické fáze KLPP, a také srovnat keramický materiál z lužického sídliště a současného pohřebiště. Makroskopicky byly vyčleněno 10 keramických tříd. Pro následný mikropetrografický rozbor bylo vybráno 40 vzorků keramiky. Výsledkem mikropetrografických rozborů mělo být i ověření vnitřní stejnorodosti makroskopicky vyčleněných keramických tříd. Při mikroskopickém hodnocení vzorků byly pozorovány tenké výbrusy (0,03 mm) v procházejícím nebo polarizovaném světle mikroskopu a sledovány byly: mikrostruktura, charakter pojiva, zrnitost, porozita, zastoupení minerálů, hornin a cizorodých látek a na základě těchto vlastností i teplota výpalu. Zajímavý je také sledovaný vývoj teplot. Zatímco u keramiky přiřazované kultuře mohylové převažují teploty mezi 600-750 C, u keramiky z objektů lužické fáze KLPP teploty kulminují mezi 700-900 C.
Abstract (in english)
   This paper discus the outcomes of the micro-petrography analysis of the 40 ceramic samples from Middle and Young Bronze Age from Přáslavice. By the ceramic of the Middle Bronze Age predominate temperatures between 600-750 C degrees, by the ceramic of the Lausitz Phase of the Lausitz Urnfield Culture culminate the temperatures between 700-900 C degrees.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012