Record details

Title
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků půd, dnových sedimentů a slabě zpevněných pískovců.
Other titles
    Complex characteristic of reference samples of soils, sediments and partly cementated sandstones
Author
    Zeman, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Geochémia 2002
Pages
    3
Notes
    Akce: 2002 ; 6.12.2002. Bratislava
Thesaurus term
    bottom sediment
    mineral
    soil
Keyword
    Charakteristika
    Dnových
    Komplexní
    Pískovců
    Půd
    Referenčních
    Sedimentů
    Slabě
    Vzorků
    Zpevněných
Abstract (in czech)
   33 referenčních vzorků půd, dnových sedimentů a sedimentů z celé Moravy bylo komplexně charakterizováno úplnými chemickými analýzami, rentgenovou difrakcí infračervenou spektroskopií, optickou mikroskopií a sorpční kapacitou. Tyto parametry byly porovnány se schopností vzorků zadržovat a uvolňovat těžké kovy při jejich migraci.
Abstract (in english)
   33 reference samples of soils, bottom sediments and sediments from Moravia region were characterized by complete chemical analyses, XRD, IR, optical microscopy, sorption capacity. These parameters were compared with the sample retention capacity and release of heavy metals during their migration.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012