Record details

Title
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
Author
    Hladil, Jindřich
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Vol./nr.
    Roč. 6, -
Pages
    s. 80-84
Year
    2000
Notes
    Projekt: IAA3013809, GA AV ČR
    Projekt: ZZ/603/1/97, GA MŽP
    Překlad názvu: Philosophy of the Devonian insular elevations (DIE) and evolution of porosity in the Macocha Formation
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Keyword
    Devonských
    Elevací
    Koncepce
    Macošském
    Ostrovních
    Porozit
    Souvrství
    Vývoj
Abstract (in czech)
   Model diageneze pro devonské mořské ostrovy skýtá nové výhledy pro pasti na ropu a plyn (porozity 5-15).Existuje paradox týkající se podpovrchu na východní Moravě, který dává tyto sedimentární jednotky do kontrastu se zkušenostmi z běžných sedimentárních pánví, protože místa se ztenčenou mocností karbonátových jednotek jsou perspektívní z pohledu kolektorových vlastností, zatímco naduřující partie tzv. stratigrafických rifů nikoliv. Části karbonátových souvrství mající zde velkou mocnost totiž sestávají z doře zvrstvených hornin majících nízkou porozitu, jejíž hodnoty významně klesají pod 2.
Abstract (in english)
   The diagenetic model for Devonian marine islands yields a new prospect for possible oil and gas traps (por. 5-15
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012