Record details

Title
    Krajina jako základ životního prostředí malých měst
Author
    Kirchner, Karel
    Lacina, Jan
Conference
    Geografie malých měst (24.06.2004-25.06.2004 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Geografie malých měst - Referáty ze semináře, konaného dne 24.června 2004 v Brně
Pages
    s. 1-16
Notes
    Projekt: IAA3086301, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Krajina jako základ životního prostředí malých měst
    Rozsah: 16 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    biodiversity
    landscape
    small towns
Keyword
    Jako
    Krajina
    Malých
    Měst
    Prostředí
    Základ
    životního
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá spefifickými rysy přírodního prosředí malých měst. Přírodní prostředí ovlivňovalo rozvoj hospodářských aktivit v průběhu vývoje malých měst. I v současnosti přírodní prostředí a jeho složky ovlivňují životní prostředí města. Tyto vazby jsou ukázány na příkladech malých měst Dubňan a Tišnova.
Abstract (in english)
   Contribution deals with specific features of the nature environment of the small towns. Nature environment influenced development of economic activities in the during of evolution of the small towns. In the present, nature environment and its components are influencing the environment of the small towns. This relations are pointed on examples of the small towns: Dubňany and Tišnov.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012