Record details

Title
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
Author
    Lisá, Lenka
    Mroczek, P.
    Pecka, M.
    Zapletalová, D.
    Zůbek, A.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické
Vol./nr.
    Roč. 91, -
Pages
    s. 219-226
Year
    2006
Notes
    Projekt finančně podpořila nestátní společnost Archaia Brno, o. p. s.
    Překlad názvu: Quaternary Geological Composition of Brno Historic Centre: Application of Results from the Collector Canalization
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    collector channels
    micromorphology
    Quaternary
    sedimentology
Keyword
    Aplikace
    Brna
    Geologická
    Historického
    Jádra
    Kolektorů
    Kvartérní
    Města
    Poznatků
    Stavba
    Stavby
Abstract (in czech)
   Geologickým mapováním sekundárních kolektorů Kobližná, Náměstí Svobody a Zelný trh byly identifikovány jednak terciérní, kvartérní a antropogenní sedimenty. Terciérní sedimenty jsou charakterizovány pouze vápnitými slínovci v této oblasti označované jako tégly. Nacházejí se průměrně 3-6 metrů pod současnou úrovní terénu, ale jejich povrch často kolísá. Na tyto sedimenty nasedají spraše přerušované minimálně dvěma interglaciálními eventy - půdami. Sedimentace je ukončena holocenní půdou. V případě Zelného trhu je celá sedimentace silně ovlivněna deluviálními procesy, v případě náměstí Svobody zase kryogenními procesy. Sled spraší a půd je místy přerušen fluviálními sedimenty menší říčky, jejíž materiál má velmi blízkou provenienci, charakteristickou materiálem brněnského masivu a devonských bazálních klastik. Jedná se o sedimenty Ponávky podle mocnosti nadložních spraší a paleopůd stratigraficky zařaditelnou do druhé poloviny pleistocénu.
Abstract (in english)
   Unique sections documenting the geology of the historic Brno centre were exposed by the collector channels building. The sequence of loess and loess-like sediments interrupted by doubled paleosols and colluvial sediments, and influenced by post-depositional processes, lies on the undulating Neogene sediments (Tegel). Sedimentation was completed by Holocene soil, which can be in some cases interpreted as fillings of little dells. Very common is the interference with sediments of the Ponávka River lying on the Neogene sediments. Fluvial pebles of this river, together with other typical fluvial sediments such as flood-plain sediments, blocks of Neogene sediments fallen into the river, or loess and soils redeposited by water, were encountered in the collectors. All sections are strongly affected by anthropogeneous activity.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012