Record details

Title
    Large scale parallel FEM computations of far/near stress field changes in rocks
Author
    Blaheta, Radim
    Byczanski, Petr
    Jakl, Ondřej
    Kohut, Roman
    Kolcun, Alexej
    Krečmer, Karel
    Starý, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Future Generation Computer Systems
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 4
Pages
    s. 449-459
Year
    2006
Notes
    Projekt: 1ET400300415, GA AV ČR, CZ
    Projekt: GA105/02/0492, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Rozsáhlé paralelní konečněprvkové výpočty změn blízkých i vzdálených napěťových polí v hornině
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    large scale finite element analysis
Keyword
    Changes
    Computations
    Far/near
    FEM
    Field
    Large
    Parallel
    Rocks
    Scale
    Stress
Abstract (in czech)
   V článku je popsána aplikace rozsáhlé MKP analýzy pro stanovení napěťových změn v hornině způsobených hornictvím. Odpovídající rozsáhlé soustavy lineárních rovnic jsou řešeny užitím techniky rozdělení posunutí a techniky rozdělení oblasti. Další technika rozdělení je použita pro lokální MKP analýzu na tzv. kompozitních sítích.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012