Record details

Title
    Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains, Ohře (Eger) Graben, northern Bohemia
Author
    Cajz, Vladimír
    Erban, V.
    Pécskay, Z.
    Radoň, M.
    Rapprich, V.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Roč. 60, č. 6
Pages
    s. 519-533
Year
    2009
Notes
    Projekt: IAA300130612, GA AV ČR
    Překlad názvu: Vulkanická aktivita v Českém středohoří (Ohře, severní Čechy) v pozdním miocénu
    Rozsah: 15 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    basanite
    cinder cone
    České středohoří Mts.
    geochemistry
    K-Ar dating
    Štrbice Formation
    Upper Miocene
    volcanostratigraphy
Keyword
    Activity
    Bohemia
    České
    Eger
    Graben
    Late
    Miocene
    Mountains
    Northern
    Ohře
    Středohoří
    Volcanic
Abstract (in czech)
   V západní partii vulkanického komplexu Českého středohoří byly zjištěny relikty povrchových vulkanických forem svrchnomiocenního stáří. Jsou to dva sypané kužely se zbytky produkovaných láv a jeden rozsáhlejší lávový proud. Primitivní basanitový chemismus a izotopové poměry Sr a Nd jsou velmi podobné prvému a třetímu souvrství komplexu. Jejich radiometrické stáří je však řadí k dříve popsanému nejmladšímu intruzivnímu systému. Prokázaná existence povrchové produkce, jasná superpozice a geochemický charakter mladých magmat plně zapadají do dříve navrženého stratigrafického schématu. Eruptivní styl vulkánů nejmladšího souvrství byl čistě magmatický, bez známého freatického ovlivnění.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012