Record details

Title
    Linear and nonlinear attributes of ultrasonic time series recorded from experimentally loaded rock samples and total failure prediction
Author
    Číž, R.
    Rudajev, Vladimír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
Vol./nr.
    Roč. 44, č. 3
Pages
    s. 457-467
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA205/06/0906, GA ČR
    Překlad názvu: Lineární a nelineární vlastnosti ultrazvukové časové série, zaznamenané z experimentálně zatěžovaných horninových vzorků a predikce totálního rozrušení
    Rozsah: 11 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    autocorrelation
    fractal dimensions
    microfracturing
    neural networks
    time series
    ultrasonic emission
Keyword
    Attributes
    Experimentally
    Failure
    Linear
    Loaded
    Nonlinear
    Prediction
    Recorded
    Rock
    Samples
    Series
    Time
    Total
    Ultrasonic
Abstract (in czech)
   Monitorování ultrazvukové a akustické emise, vznikající pří zatěžování hornin poskytuje významnou informaci o procesu porušování, který v horninách probíhá. Tato studie analyzovala a porovnávala několik parametrů, odvozených z časových sérií ultrazvukové emise vznikajících při krátkodobých a střednědobých zatěžovacích zkouškách. Porovnání mezi lineárními a nelineárními korelačními koeficienty, mezi hodnotami variogramů a fraktálnímí dimensemi byly provedeny. Všechny uvedené parametry vykazují prekurzorní charakter před totálním rozrušením horninového vzorku.Odvozený mnohokanálový algoritmus, založený na umělých neurálních sítích je určen pro rozlišení mezi stabilním a nestabilním stavem horninového vzorku.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012