Record details

Title
    Ložiská a výskyty kaolínov v SSR
Statement of responsibility
    Ivan Kraus, Zuzana Hroncová, Juraj Sýkora
Other titles
    Deposits and occurrences of kaolin in the Slovak Socialist Republic
Author
    Hroncová, Zuzana
    Kraus, Ivan
    Sýkora, Juraj
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 21, č. 6
Pages
    s. 511-524
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    analýza hornin
    kaolin
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    oblast veporského krystalinika
    středoslovenské neovulkanity
    východoslovenská pánev
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Kaolínov
    Ložiská
    SSR
    Výskyty
Abstract (in czech)
   Příspěvek je věnován geologii a genezi výskytů kaolínu na Slovensku. Autoři rozlišují tři genetické skupiny ložisek kaolínu. Nejvýznamnější ložiska vznikla procesy zvětrávání nebo sedimentace. Přítomnost kaolinické zvětralinové kůry byla zjištěna ve všech vnitřních karpatských jednotkách nad granitoidy a metamorfity paleozoického stáří a nad mladými vulkanity. Sedimentární kaolínová ložiska se ukládala v neogenních pánvích, přičemž hlavní fáze kaolinizace probíhala od bádenu do pontu. Hydrotermální typ kaolinizace je omezen hlavně na miocenní vulkanity složení ryolitu. Je uvedeno chemické složení materiálu z významnějších ložisek.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012