Record details

Title
    Lower Badenian biostratigraphy and paleoecology: a case study from the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
Other titles
    Biostratigrafie a paleoekologie spodního badenu: příklad na studiu z karpatské předhlubně (Česká republika)
Author
    Švábenická, Lilian
    Tomanová Petrová, Pavla
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Roč. 58, č. 4
Pages
    20
Year
    2007
Thesaurus term
    Middle Miocene, Lower Badenian, Carpathian Foredeep, foraminifers, calcareous nannofossils, biostratigraphy, paleoecology
Keyword
    Badenian
    Biostratigraphy
    Carpathian
    Case
    Czech
    Foredeep
    Lower
    Paleoecology
    Republic
    Study
Abstract (in czech)
   Byla studována biostratigrafie and paleoekologie spodnobaden. sedimentů ze 2 vrtů situovaných v j. části karpatské předhlubně. Planktonní foraminifery dokumentují zónu M5b. Výskyt druhů Uvigerina macrocarinata a Praeorbulina glomerosa circularis indikují sp. lagenidovou zónu. Vápnitý nannoplankton s Helicosphaera waltrans určují zónu NN5. Rychle se měnící paleoprostředí, zvláště kolísání mořské hladiny a nestabilní podmínky dokumentují pět typů společenstev: 1. mělkovodní foraminifery vyskytující se spolu s úlomky měkkýšů a mechovek - infralitoral, 2. společený výskyt aglutinovaných a vápnitých bentických foraminifer - circalitoral až svrchní batyal, 3. euryoxybiontní foraminifery indikující malé množství kyslíku ve dnových vodách cirkalitoral, 4. dominance planktonních foraminifer s pyritizovanými schránkami - málo okysličené moře, cirkalitoral až svrchní batyál), 5. smíšená společenstva mělko- a hlubokovodních foraminifer dokládají skluzové nebo bouřkové události.
Abstract (in english)
   Biostratigraphy and paleoecology of L. Badenian deposits were studied in 2 boreholes situated in the s. part in the C. Foredeep. Planktonic foraminifers document M5b. Presence of Uvigerina macrocarinata and Praeorbulina g. circularis indicates "L. Lagenid Zone". Calcareous nannofossils with Helicosphaera waltrans give evidence for NN5 Zone of c. nanoplankton. Quickly changeable paleoenvironment, especially sea level fluctuation and non-stable conditions are documented by 5 types of microfauna: 1. shallow-water foraminifers accompanied by fragments of molluscs and bryozoans - infralittoral, 2. joint occurrence of agglutinated and calcareous benthic foraminifers - circalittoral to upper bathyal, 3. euryoxybiont foraminifers indicate low oxygen bottom water of circalittoral, 4. dominance of planktonic foraminifers with pyritized tests - low oxygen sea, circalittoral to upper bathyal), 5. mixed assemblages of shallow- and deep-water foraminifers document slumps or storm events.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014