Record details

Title
    Lower Neogene palaeocoast in the Miroslav region (SE margin of the Bohemian Highland, Czech Republic) and its subsequent geomorphological transformations
Author
    Roštínský, Pavel
Conference
    31st International Geographical Congress (12.08.2008-15.08.2008 : Tunis, Tunisko)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    31st International Geographical Congress. Building together our territories. Abstracts
Pages
    S. 337-337
Notes
    Projekt: 205/06/P188, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Spodnoneogenní paleopobřeží v Miroslavské oblasti (JV okraj České vysočiny, Česká republika) a jeho následné geomorfologické transformace
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    abrasion forms
    Alpine-Carpathian foreland
    geomorphological evolution
    neotectonics, sedimentology
Keyword
    Bohemian
    Czech
    Geomorphological
    Highland
    Lower
    Margin
    Miroslav
    Neogene
    Palaeocoast
    Region
    Republic
    Subsequent
    Transformations
Abstract (in czech)
   Příspěvek shrnuje hlavní fáze vývoje reliéfu Miroslavského regionu (JV okraj Českého masivu v předpolí Alpsko-karpatského orogénu stýkající se s karpatskou předhlubní) v neotektonickém období od spodního neogénu do kvartéru. Důležitou úlohu hrály neotektonické pohyby v souvislosti s alpinskou tektogenezí, které ve spodním miocénu vedly k několikanásobnému zaplavení oblasti mořem a tvorbě velmi členitého pobřeží v podložních horninách konsolidovaného fundamentu.Vznikly četné abrazní tvary, které byly v období transgresí a po jejich ukončení v pozdějších obdobích (svrchní miocén, pliocén, kvartér) přemodelovány silnou denudací. Ta způsobila taktéž velký odnos slabě zpevněných mladých sedimentů předhlubně i subaerických zvětralin a tvorbu rozsáhlých svahových pokryvů. Jsou popsány rozšíření a charakter abrazních tvarů a projevy denudačních procesů v neotektonickém období.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012