Record details

Title
    Měření účinku slapových sil na horninové prostředí
Author
    Hartvich, Filip
    Stemberk, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geografické rozhledy
Vol./nr.
    Roč. 19, č. 2
Pages
    s. 8-9
Year
    2009
Notes
    Projekt: GA205/09/2024, GA ČR
    Překlad názvu: Measuring of the effect of the tidal forces on the rock environment
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    tectonic monitoring
    tidal forces
    TM-71
Keyword
    Horninové
    Měření
    Prostředí
    Sil
    Slapových
    účinku
Abstract (in czech)
   Článek popisuje měření vlivu slapových sil na zemskou kůru, sledovaného na zlomech pomocí opticko-mechanického přístroje TM-71.
Abstract (in english)
   The article describes measurements of the influence of tidal forces on the Earth´s crust, measured on the faults using the optical-mechanical crack gauge TM-71.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012