Record details

Title
    Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
Author
    Knejzlík, Jaromír
    Rambouský, Zdeněk
    Staš, Lubomír
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Documenta geonica 2005
Pages
    s. 134-149
Notes
    Projekt: GA105/01/1242, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Stress tensor measurement by means of a conical probe
    Rozsah: 16 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    stress measurement
    stress tensor
Keyword
    Horninového
    Kuželové
    Masivu
    Měření
    Napjatosti
    Pomocí
    Sondy
    Tenzoru
Abstract (in czech)
   Komplikované geomechanické podmínky ve spojení s geologií a důlní činností v oblastech našeho zájmu nás vedly k rozhodnutí zjišťovat kompletní tenzor napětí. Je využívána metoda odlehčeného vrtného jádra ve variantě CCBO, kde kuželový tvar sondy umožňuje kromě jednoduchého centrování a fixace sondy na čele vrtu hlavně odečítat deformace, resp. napětí v dostatečném počtu nezávislých směrů zároveň. To je podmínkou pro následnou rekonstrukci celého tenzoru napětí. Jsou popisovány principy měřící metody, příprava vrtu i návrh aparatury umožňující měření kontinuálně během obvrtávání. Jsou komentovány první výsledky laboratorních testů i alternativní použití sondy k dlouhodobým měřením změn napětí v masivu.
Abstract (in english)
   Compicated geomechanical conditions connected with the geology and mining action in filed of our interest have been that, why we decided to develop a device making the determination of the total state of stress tensor possible. Relief overcoring method of CCBO type is used. Conical shape of the strain gauge probe CCBO makes the fixation of the probe in borehole easy and makes possible the stress measurement in ample number of independent directions. It is a necessary condition for reconstruction of total stress tensor. The principle of the measuring method, preparation of borehole, design of the probe for continual measurement of stress in course of overcoring and first results of laboratory and in-situ testing of the development sample are described.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012