Record details

Title
    Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
Author
    Knejzlík, Jaromír
    Rambouský, Zdeněk
    Staš, Lubomír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 2
Pages
    s. 179-191
Year
    2005
Notes
    Projekt: GA105/01/1242, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Stress measurement in rock massif using conical probe
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    stress measurement
    stress tensor
Keyword
    Horninového
    Kuželové
    Masivu
    Měření
    Napjatosti
    Pomocí
    Sondy
    Tenzoru
Abstract (in czech)
   Článek popisuje vývojový vzorek tenzometrické aparatury pro měření napětí masivu in-situ. Prototyp sondy ve tvaru kužele opatřený souborem různě orientovaných tenzometrů umožňuje po instalaci na dně vrtu buď metodou odlehčení vrtného jádra určit celý tenzor napětí nebo dlouhodobě sledovat změny deformace kuželové plochy, resp. spočítat změny tenzoru napětí. Článek se zabývá jak teoretickými vztahy výpočtu tenzoru napětí ze zjištěných změn tak i prvními testovacími výsledky a také samotnou konstrukcí zařízení umožňující kontinuální měření i během fáze odlehčovacího obvrtávání.
Abstract (in english)
   Development sample of strain gauges apparatus for rock stress measurement in-situ is described. Conical shape probe prototype equipped by set of different oriented strain gauges makes possible either to calculate total stress tensor after installation on borehole bottom and overcoring or to measure the long time changes of rock stress tensor during mining activity. Theory of calculation of stress tensor from measured strain on conical borehole bottom, a develop of equipment for continuous measurement and data acquisition during overcoring phase and the first results, testing designed parts of apparatus, are descussed.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012