Record details

Title
    Měkkýši (Mollusca) PR Lužany, Přešticko, západní Čechy
Author
    Hlaváč, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Erica
Pages
    s. 93-98
Notes
    Autor tuto práci publikuje pod jménem Jaroslav Čáp Hlaváč.
    Projekt: RK01P03OMG004, GA MK, CZ
    Překlad názvu: Molluscs (Mollusca) of the Nature Reserve Lužany, Přeštice region, Western Bohemia
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    biocoenology
    floodplain forest
    molluscs
Keyword
    Čechy
    Lužany
    Měkkýši
    Mollusca
    PR
    Přešticko
    Západní
Abstract (in czech)
   Na území PR Lužany bylo zjištěno celkem 23 druhů plžů, z nichž 21 je terestrických a 2 druhy jsou zástupci vodního prostředí. Malakocenologický rozbor ukázal na zajímavý jev, kdy se v lužním komplexu, který botanicky ukazuje na stav přírodě velmi blízkých stanovišť, objevují synantropní až hemisynantropní druhy měkkýšů indikující určité narušení člověkem. Toto tvrzení podporuje i absence některých význačných prvků vlhkomilných lesních a lužních, které se daly v rezervaci očekávat vzhledem k jejich poměrně častému výskytu v obdobných typech lesa na říčních tocích v západních a jihozápadních Čechách.
Abstract (in english)
   On the basis of the malacological inventory, totally 23 species of Gastropoda (21 terrestrial, 2 freshwater) have been found in the territory of NR Lužany. Malacocoenological analysis has shown interesting feature in the presence of (hemi-)synantrophic species indicating the human influence, although from the botanical point of view the area of NR includes habitats close to natural state. The human influence is based also by the distinct absence of some eminent floodplain forest and hygrophilous woodland species that are relative common in that type of woodland habitats on the rivers in western and southwest Bohemia.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012