Record details

Title
    Mělká podzemní díla a vibrace
Author
    Kaláb, Zdeněk
Language
    anglicky
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Tunel
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 2
Pages
    s. 12-20
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Shallow underground construction and vibrations
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
    Za podpory grantu GA105/05/2712; GA ČR a podpory grantu GA ČBÚ AACBU38-05 řešeno přes HS s Energií Kladno a SG Geotechnikou Praha
Subject category
    underground construction
    vibrations
Keyword
    Díla
    Mělká
    Podzemní
    Vibrace
Abstract (in czech)
   Článek shrnuje informace o vibracích, které jsou generovány při vedení podzemních děl v malých hloubkách. Jednotlivé typy vibrací jsou dokumentovány na příkladech z terénního měření. Problémové okruhy při studiu seizmického zatížení jsou stručně komentovány.
Abstract (in english)
   This paper summarizes information about vibrations generated during tunnelling at shallow depths. Individual types of vibrations are documented using real data from field measurements. Diversity of causes influencing seismic loading is briefly annotate.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012