Record details

Title
    Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska
Other titles
    Mafoc enclaves from granitoids exposed in the vicinity of Blansko
Author
    Gadas, Petr
    Gregerová, Miroslava
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. XIII, č. XIII
Pages
    6
Year
    2006
Thesaurus term
    granitoids - enclaves - petrology - chemistry - xenocryst
Keyword
    Blanska
    Enklávy
    Granitoidů
    Mafické
    Okolí
    širším
    Vystupujících
Abstract (in czech)
   Ve východní granodioritové části brněnského masívu se vyskytují mafické mikrogranulární enklávy (MME). Řešení otázky jejich geneze a procesů jejich diferenciace vycházelo z petrografických a geochemických analýz. Analazovány byly jak enklávy tak i hostitelské horniny. Většina enkláv a hostitelských hornin vykazuje nápadnou podobnost v minerálním složení. Rozdílné jsou obsahy mafických minerálů (biotitu a amfibolu) a opakních minerálů, které bývají v enklávách poněkud vyšší.Při korelacích mají enklávy i granitoidní horniny podobné geochemické trendy. Zonální megakrysty plagioklasů se zaoblenými jádry mohou reprezentovat xenokrysty plagioklasů z hotitelských granitoidníh hornin, které byly mechanicky začleněny do taveniny enkláv. Jehlicovité krystaly apatitu a lištovité plagioklasy enkláv indikují rychlou krystalizaci taveniny. Enklávy jsou v porovnání s granitoidy bazičtější.
Abstract (in english)
   Mafic micro granular enclaves (MME) and matching host rocks which occur in the east granodiorite part of the Brno massif were studied petrology and geochemistry to establish their origin and to investigate the processes involved in their differentiation. Macroscopic and microscopic features indicate that the MME are products mixing between a basic end member and host rocks of granodiorite to tonality composition. Many of them show obvious similarities to the matching host rock: they contain the identical mineral phases as their host rock, nevertheless the content of mafic minerals (biotite and hornblende) and opaque minerals is somewhat higher. Zoned plagioclase megacrysts in some enclaves contain anhedral cores jacketed by euhedral rim. These plagioclase could represent xenocrysts of early crystallised host rock phases mechanically accreted inward the liquid of enclaves. Acicular crystals of apatite are indicative of rapid crystallization of the enclaves liquid.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012