Record details

Title
    Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí
Other titles
    Mafic microgranular enclaves in the Sedlčany granite (Central Bohemian Plutonic Complex)
Author
    Holub, František
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....)
Vol./nr.
    Roč. 2009
Pages
    5
Year
    2010
Thesaurus term
    Central Bohemian Plutonic Complex
    dyke rocks
    granite
    Mafic microgranular enclaves
    minette
Keyword
    Enklávy
    Granitu
    Horninám
    Komplex
    Mafické
    Mikrogranulární
    Okolí
    Plutonický
    Sedlčanském
    Středočeský
    Vztah
    žilným
Abstract (in czech)
   Mafické mikrogranulární enklávy (MME) jsou ještě draselnější než hostitelský granit sedlčanského typu a mají řadu společných geochemických rysů s ultradraselnými plutonity durbachitové série a také minetami, které tvoří žíly v okolních starších granitoidech draslíkem bohaté vápenatoalkalické svity. MME ale vykazují některé geochemické variace odlišné od teoretického mixingového trendu a nemohou být odvozeny z minetového magmatu procesy hybridizace. Vztahy mezi enklávami a granitem se zdají být řízeny rovnováhami mezi krystaly a taveninou.
Abstract (in english)
   Mafic microgranular enclaves (MME) are even more potassic than the host Sedlčanz granite and share some geochemical features with ultrapotassic plutonites of the durbachite series and also minettes forming dykes in the adjacent older granitoid intrusions of the high-K calc alkaline suite. However, the MME display geochemical variations different from the theoretical mixing trend and thus cannot be derived from minette magmas by hybridization process. The enclave-granite compositional differences appear to be governed by crystal-liquid equilibria.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012