Record details

Title
    Magma-mixing in the genesis of Hercynian calc-alkaline granitoids: an integrated petrographic and geochemical study of the Sazava intrusion, Central Bohemian Pluton, Czech Republic
Other titles
    Role míšení magmat v genezi hercynských alkalicko-vápenatých magmat: integrovaný petrografický výzkum sázavské intruze, středočeský pluton, Česká republika
Author
    Bowes, D.
    Braithwaite, C.
    Gerdes, Axel
    Janoušek, Vojtěch
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Lithos
Vol./nr.
    Roč. 78, č. 1-2
Pages
    33
Year
    2004
Thesaurus term
    Bohemian Massif, cathodoluminescence microscopy, hybridization, mafic microgranular enclaves, mineral chemistry, plagioclase
Keyword
    Bohemian
    Calc-alkaline
    Central
    Czech
    Genesis
    Geochemical
    Granitoids
    Hercynian
    Integrated
    Intrusion
    Magma-mixing
    Petrographic
    Pluton
    Republic
    Sazava
    Study
Abstract (in czech)
   Devonská-raně karbonská (354.1+-3.5 Ma: konvenční U?Pb zirkonové stáří) sázavská intruze (biotit-amfibolický kvarcdiorit, tonalit a granodiorit) středočeského plutonu associovaná s tělesy (olivín, pyroxen-) amfibolických gaber, gabbrodioritů, (kvarc) dioritů a vzácných hornblenditů, poskytuje příležitost pro srovnávací studii poměrně mělké zóny hybridizace alkalicko-vápenatých magmat na dvou úrovních, s vertikálním rozdílem ca. 1 km.
Abstract (in english)
   The Devonian?early Carboniferous (354.1+-3.5 Ma: conventional zircon U?Pb age) Sázava intrusion (biotite-amphibole quartz diorite, tonalite and granodiorite) of the Central Bohemian Pluton associated with bodies of (olivine, pyroxene-) amphibole gabbro, gabbrodiorite, (quartz) diorite and rare hornblendite, gives an opportunity for a comparative study of a rather shallow, calc-alkaline magma-mixing zone at two levels, separated by a vertical difference of approximately 1 km.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014