Record details

Title
    Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced nearby a crustal-scale shear zone: the Plechý granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
Other titles
    Magmatický vývoj a geofyzikální záznam variské post-kolizní intruze, vmístěné v asociaci se střižnou zónou korového měřítka: Plechý pluton, Český masív.
Author
    Pertoldová, Jaroslava
    Sedlák, Jiří
    Šrámek, Josef
    Trubač, Jakub
    Týcová, Patricie
    Verner, Kryštof
    Žák, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    International Journal of Earth Sciences
Vol./nr.
    Roč. 98, č. březen
Pages
    17
Year
    2009
Thesaurus term
    pluton, emplacement, granite, AMS
Keyword
    Batholith
    Bohemian
    Center
    Crustal-scale
    Emplaced
    Geophysical
    Granite
    History
    Intrusive
    Magmatic
    Massif
    Moldanubian
    Nearby
    Plechý
    Pluton
    Post-collisional
    Shear
    Signature
    Zone
Abstract (in czech)
   Plechý pluton jako součást západní větve Centrálního moldanubického batolitu je klasickým reprezentantem pozdně-variského magmatismu v moldanubiku. Jeho stáří je nepřímo odhadováno na ~320Ma. Jedná se o intruzi mírně protažené geometrie (24x16km), která je v jižních partiích ostře ohraničena strukturou SSZ-JJV probíhající Pfáhlské střižné zóny. Plechý pluton je složen ze tří variet granitového magmatu S - typu:(i) střednězrnný bt-mu granit s granátem (okrajový granit), (ii) hrubozrnný, slabě porfyrický mu-bt granit (granit Plechý a Haidmühler granit v Německu), a (iii) střednězrnný, výrazně profyrický mu-bi granit (granit třístoličník). Variace v celkovém chemismu hornin (zejména Zr, Th a REE) a obsahu minerálů (zejména monazitu, zirkonu a granátu) v rámci dílčích variet ukazují na jejich míru diferenciace a tedy sukcesívní stáří v řadě (I-II-III). Plechý pluton dále vykazuje velmi výraznou tíhovou anomálii, která indikuje strmé kontakty intruze a minimální hloubkový dosah v rozmezí 5
   ,5-8,5km.
Abstract (in english)
   The Plechý pluton, south-western Bohemian Massif, represents a late-Variscan, complexly zoned intrusive center emplaced near the crustal-scale Pfahl shear zone; the pluton thus provides an opportunity to examine the interplay among successive emplacement of large magma batches, magmatic fabric acquisition, and the late-Variscan stress field associated with strike-slip shearing. The magmatic history of the pluton started with the emplacement of the the porphyritic Plechý and Haidmühler granites. Based on gravity and structural data we interpret that the Plechý and Haidmühler granites were emplaced as a deeply rooted, ~NE-SW elongated body; its gross shape and internal fabric (steep ~NE-SW magmatic foliation) may have been controlled by the late-Variscan stress field.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014